Organizing Committee

Ervic Aquino
Ervic Aquino

Master Kwangil BaeMaster Kwangil Bae
Gene ChingAssociate Publisher
Gene Ching (陳興華)
San Jose City Councilmember Kansen Chu
San Jose City Councilmember
Kansen Chu (朱感生)
Publisher Gigi Oh
Publisher
Gigi Oh (簡琪)
Jonny Oh
Jonny Oh

Coach Christopher Pei (裴康凱)
Coach Wu Bin
Coach Wu Bin (吳彬)
Grace Hong Jie Yan
Grace Hong Jie Yan (鄢红洁)
Dr. James Yu
Dr. James Yu (余健強)
Chen Fei
Master Chen Fei (陳飛)
Ben Zhang
Master Ben Zhang (張本學)