Participating Schools 2018

BEST ATTENDANCE SCHOOLS

Kung Fu Dragon USA
Honor Kungfu Academy
Dragon Rhythm Shaolin Kung Fu
Shaolin Shaolin Martial Arts
Shaolin Kungfu Chan Academy, Los Angeles

Supporting Schools
10,000 Victories, Academy Of Martial And Internal Arts, Acts American Chen Taiji Society, All Star Kung Fu, American Wushu Academy, Ben’s Shaolin Kung Fu, Bing Yang Martial Arts, Champion Wushu Center, Championship Martial Arts Academy, Ck Tai Chi, Davis Wushu, Doc-fai Wong Martial Arts Center, E.Y. Lee Kung Fu, Elite Kung Fu, Fei Si Fu Kung Fu Academy, Grace Wu Kung Fu School, Guo Jie Tai Chi, Individual Entrance, Jin Heng Intl Wushu Taiji Group, Jingcai Tai Chi, Jingmo Martial Arts, Jing Quan Dao Kungfu, Junhong Kung Fu Club, Legend Kung Fu Academy, Lily Lau Eagle Claw, Magnum Kung Fu, Mike J. Ng Tai Chi Bagua Institute, National Martial Arts Academy, Northern Shaolim Kung Fu Association, Ohio Wushu Academy, O-mei Tai Chi Culture Academy, One Tribe Martial Art, Oregon Tai Chi Wushu, Pacific Light & Power Internal Martial Arts, Pacific Wushu, Pure Shaolin Kung Fu, Richard Ow Kung Fu Association, San Francisco Wushu, Seattle Shaolin Kungfu Academy, Seattle Sil Lum, Shaolin Culture Center, Shaolin Kung Fu Chan Academy , WA, Shaolin Kung Fu Zen, Shaolin Temple Kung Fu Zen Academy, Shaolin Temple USA, Shaolin Warrior Martial Arts, Shi Yong Yao, Silicon Valley Kung Fu Academy, Silver Dragon Kung Fu, Stanford University, Synergy Tai Chi, Tat Wong Kung Fu Academy, Thunder Kung Fu Academy, Tien Shan Tzi, Tomizaki Champions, Tony Wong Chen Taiji, U.S. Shaolin Kung Fu, University Of East West Medicine Taichi Club, US Shaolin Kung Fu, US Wushu Center, Yee’s Martial Arts Academy, Yun Yee Tong Shaolin Chow Gar Academy, Zhang Kung Fu Institute, Zhao Bao Tai Chi, Zhengjiang Taichi